Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Psycholog

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZINACH OD 11:00-13:00
lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
tel. 261 260 771 GDYNIA WITOMINO, GABINET NR 26, BUDYNEK NR 10, PARTER
(po wejściu do budynku nr 10, po prawej stronie, przed wejściem do ambulatorium)

Psycholog
mgr Ewelina BUCZKO

Osoby upoważnione do korzystania z pomocy psychologicznej:

 • Żołnierze zawodowi oraz najbliżsi członkowie ich rodziny*.
 • Pracownicy wojska oraz najbliżsi członkowie ich rodziny.
 • Weterani wojenni poszkodowani i nie poszkodowani oraz najbliżsi członkowie ich rodziny.
 • Kombatanci wojenni oraz najbliżsi członkowie ich rodziny.

* Najbliższa rodzina: żona/mąż, partner/partnerka, dzieci, rodzeństwo osoby uprawnionej.

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W JW:

 • Osoba uprawniona może zgłosić się po pomoc psychologiczną bezpośrednio do psychologa jednostki wojskowej, wojskowej pracowni psychologicznej lub podmiotu leczniczego albo poprosić o wskazanie miejsca świadczenia pomocy psychologicznej, innego niż w WP.
 • W przypadku dużej odległości od jednostki macierzystej, gdzie znajduje się Psychologiczny Punkt Konsultacyjny, czy też poczucia skrępowania korzystając z usług psychologa w swojej jednostce wojskowej, istnieje możliwość nawiązania współpracy z psychologiem z innej jednostki wojskowej bliższej miejsca zamieszkania żołnierza/pracownika wojska, czy tez psychologa z placówki cywilnej.
 • Konsultacje psychologiczne osobiste oraz telefoniczne w PPK realizowane są w godzinach pracy psychologa od 07:00-15:00. Lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sytuacjach szczególnych, po godzinach pracy.
 • W sytuacji kryzysowej przełożony osoby uprawnionej może wystąpić o natychmiastowe skierowanie psychologa jednostki wojskowej przez Dowódcę tej jednostki do zabezpieczenia osoby w kryzysie.
 • Częstotliwość, długość i ilość konsultacji określa indywidualnie prowadzący psycholog.
 • Psycholog prowadzący, gdy uzna potrzebę zapewnienia osobie uprawnionej pomocy psychologicznej innego rodzaju niż sam może zrealizować, kieruje osobę uprawnioną do odpowiedniej placówki wystawiając opinię lub zalecenia.
 • Przełożony, pracownik wojska, żołnierz zawodowy może posiłkować się konsultacjami u psychologa w sprawie swoich podwładnych, współpracowników, w przypadku zauważenia niepokojących symptomów w zakresu ich funkcjonowania psychicznego (co jest wskazane jako działanie profilaktyczne).

DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA W JW. OBEJMUJE:

 • diagnozę, poradnictwo i pomoc psychologiczną;
 • edukacje psychologiczną;
 • promocję zdrowia psychicznego i profilaktykę patologii społecznych, w tym uzależnień;
 • kształtowanie kompetencji psychologicznych dowódców;
 • udział w procesie opiniowania służbowego – na wniosek przełożonego sporządzającego opinię;
 • doradztwo psychologiczno-zawodowe;
 • udział w opiniowaniu z zakresu aspektu psychologicznych na stanowiska dowódcze;
 • stały kontakt z kadrą dowódczą jednostki w tym szczególnie z Dowódcą JW i wymianę informacji na temat żołnierzy/pracowników wojska wykazujących jakieś trudności bądź sprawujących problemy wychowawcze.

DODATKOWO:

 • informacje na temat profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych RP określają: Decyzja Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej oraz Wytyczne Specjalistyczne do działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej, Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, z dnia 30 grudnia 2016 r. ;
 • szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu oraz najbliższym członkom jego rodziny określa ustawa o weteranach, z dnia 19.08.2011r., oraz Rozporządzenie MON, z dnia 12.03.2012r., a także Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r.
  
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl