Regionalne Centrum Informatyki Gdynia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Psycholog

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU
W GODZINACH OD 11:00-13:00

lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
tel. 261 260 771

Psycholog
mgr Ewelina BUCZKO

ul. Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
BUDYNEK NR 10, PARTER, GABINET NR 26
(po wejściu do budynku nr 10, po prawej stronie, przed ambulatorium)

 

Osoby upoważnione do korzystania z pomocy psychologicznej:

 • Żołnierze zawodowi oraz najbliżsi członkowie ich rodziny*.
 • Pracownicy wojska oraz najbliżsi członkowie ich rodziny.
 • Weterani wojenni poszkodowani i nie poszkodowani oraz najbliżsi członkowie ich rodziny.
 • Kombatanci wojenni oraz najbliżsi członkowie ich rodziny.

* Najbliższa rodzina: żona/mąż, partner/partnerka, dzieci, rodzeństwo osoby uprawnionej.

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ W JW:

 • Osoba uprawniona może zgłosić się po pomoc psychologiczną bezpośrednio do psychologa jednostki wojskowej, wojskowej pracowni psychologicznej lub podmiotu leczniczego albo poprosić o wskazanie miejsca świadczenia pomocy psychologicznej, innego niż w WP.
 • W przypadku dużej odległości od jednostki macierzystej, gdzie znajduje się Psychologiczny Punkt Konsultacyjny, czy też poczucia skrępowania korzystając z usług psychologa w swojej jednostce wojskowej, istnieje możliwość nawiązania współpracy z psychologiem z innej jednostki wojskowej bliższej miejsca zamieszkania żołnierza/pracownika wojska, czy tez psychologa z placówki cywilnej.
 • Konsultacje psychologiczne osobiste oraz telefoniczne w PPK realizowane są w godzinach pracy psychologa od 07:00-15:00. Lub po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w sytuacjach szczególnych, po godzinach pracy.
 • W sytuacji kryzysowej przełożony osoby uprawnionej może wystąpić o natychmiastowe skierowanie psychologa jednostki wojskowej przez Dowódcę tej jednostki do zabezpieczenia osoby w kryzysie.
 • Częstotliwość, długość i ilość konsultacji określa indywidualnie prowadzący psycholog.
 • Psycholog prowadzący, gdy uzna potrzebę zapewnienia osobie uprawnionej pomocy psychologicznej innego rodzaju niż sam może zrealizować, kieruje osobę uprawnioną do odpowiedniej placówki wystawiając opinię lub zalecenia.
 • Przełożony, pracownik wojska, żołnierz zawodowy może posiłkować się konsultacjami u psychologa w sprawie swoich podwładnych, współpracowników, w przypadku zauważenia niepokojących symptomów w zakresu ich funkcjonowania psychicznego (co jest wskazane jako działanie profilaktyczne).

DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA W JW. OBEJMUJE:

 • diagnozę, poradnictwo i pomoc psychologiczną;
 • edukacje psychologiczną;
 • promocję zdrowia psychicznego i profilaktykę patologii społecznych, w tym uzależnień;
 • kształtowanie kompetencji psychologicznych dowódców;
 • udział w procesie opiniowania służbowego – na wniosek przełożonego sporządzającego opinię;
 • doradztwo psychologiczno-zawodowe;
 • udział w opiniowaniu z zakresu aspektu psychologicznych na stanowiska dowódcze;
 • stały kontakt z kadrą dowódczą jednostki w tym szczególnie z Dowódcą JW i wymianę informacji na temat żołnierzy/pracowników wojska wykazujących jakieś trudności bądź sprawujących problemy wychowawcze.

DODATKOWO:

 • informacje na temat profilaktyki psychologicznej w Siłach Zbrojnych RP określają: Decyzja Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej oraz Wytyczne Specjalistyczne do działalności psychologicznej w resorcie obrony narodowej, Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, z dnia 30 grudnia 2016 r. ;
 • szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologicznej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu oraz najbliższym członkom jego rodziny określa ustawa o weteranach, z dnia 19.08.2011r., oraz Rozporządzenie MON, z dnia 12.03.2012r., a także Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r.
  
pdf

Kontakt

Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Strażacka 2-8
81-660 Gdynia
tel. 261260703
fax. 261260717
rcigdynia@ron.mil.pl